Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Ochrana vkladov na Slovensku

I.  Niektoré pojmy zo zákona o ochrane vkladov
1.  Legislatívna úprava ochrany vkladov na Slovensku
Fond ochrany vkladov bol zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z. z 20. marca 1996
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 1996.

Podrobnosti o vyplácaní náhrad z Fondu ochrany vkladov (ďalej aj „FOV“ alebo „Fond“), najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu za zákonom chránené nedostupné bankové vklady a spôsob preukazovania práva na náhradu za takéto vklady upravujú Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady. Všeobecné podmienky vyplácania náhrad sú klientom k dispozícií
v každej banke
, ktorá prijíma vklady chránené podľa zákona o ochrane vkladov.
2.   Poslanie FOV, jeho právne postavenie a účasť bánk na systéme ochrany vkladov na       Slovensku
Fond sústreďuje peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi
v súlade so zákonom o ochrane vkladov.
Účastníkmi systému ochrany vkladov sú banky, ktoré prijímajú vklady chránené podľa zákona o ochrane vkladov.
Pobočky zahraničných bánk sa môžu zúčastňovať ochrany vkladov na Slovensku, ak vklady v nich uložené nie sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, ale v menšom rozsahu, ako to ustanovuje zákon o ochrane vkladov; táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie.
Pobočka zahraničnej banky, ktorá na území SR prijíma vklady na základe požívania výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, sa môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany vkladov v SR za účelom zabezpečenia zvýšenej ochrany vkladov v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v SR presahuje najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené vklady podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členkom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka. Na účely tohto zapojenia sa vyžaduje písomná zmluva medzi Fondom, inštitúciou domovského systému ochrany bankových vkladov a zahraničnou bankou, ktorej pobočka sa zapája do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike (§ 22ba zákona o ochrane vkladov). Vkladatelia a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupné chránené vklady, ktoré boli prijaté na území Slovenskej republiky majú možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhradu za nedostupné chránené vklady a na vyplácanie náhrad za nedostupné chránené vklady.

3.  Vklad
Vkladom sa podľa zákona o ochrane vkladov rozumie záväzok (dlh) banky voči vkladateľovi na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke zveril vkladateľ pri bankovom obchode vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktorý banka prijala ako platby v prospech vkladateľov, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov. Vkladom sa rozumie aj spoločný vklad vedený bankou pre viac vkladateľov a notárska úschova uložená v banke, ak spĺňajú náležitosti stanovené zákonom
o ochrane vkladov.
Chránený nedostupný vklad vrátane spoločného vkladu musí byť podľa záznamov banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu vedený ešte pred dňom, keď sa vklady stanú nedostupnými, najmenej v rozsahu nasledovných údajov:
3.1. meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia) a adresa trvalého pobytu  vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane vkladov,
3.2.   názov, identifikačné číslo (ak je pridelené) a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba podľa § 3 ods. 3 písm. b) a c) zákona o ochrane vkladov, a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
Ochrana bankových vkladov obsahujúcich údaje podľa bodu 3.1. a 3.2. sa vzťahuje na vklady potvrdené vkladnými knižkami na meno, vklady na vkladových účtoch a bežných účtoch (vrátane sporožírových), vklady potvrdené cennými papiermi na meno, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov, na notársku úschovu ak prijímateľom má byť osoba, ktorej vklady sú chránené zákonom o ochrane vkladov ako aj na spoločné vklady, ak spĺňajú zákonné podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane vkladov.
Vkladateľom týchto chránených vkladov môže byť fyzická osoba, tzv. nezisková právnická osoba, ktorými sú nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zduženie občanov, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca bytového domu za vklady na účtoch bytových domov zriadených správcom bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, právnické osoby neuvedené v § 3 ods. 3 písmeno b) zákona o ochrane vkladov s výnimkou právnických osôb, ktoré sú podľa § 3 ods. 3 písmeno c) bod 1 až 6 vylúčené z ochrany.
Na účely rozlišovania chránených vkladov má obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode zákona o ochrane vkladov, povinnosť doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, jednoznačné písomné oznámenie, či musí alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to vždy najneskôr 15 dní po skončení účtovného obdobia, za ktoré táto obchodná spoločnosť zostavuje účtovnú závierku. Ak si obchodná spoločnosť nesplní voči banke oznamovaciu povinnosť v lehote 15 dní po skončení účtovného obdobia, jej vklad nie je chránený až do prvého dňa kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po dni, keď obchodná spoločnosť doručí banke toto písomné oznámenie. Ak obchodná spoločnosť doručí banke písomné oznámenie po dni, keď sa vklady v banke stali nedostupné, za vklady tejto obchodnej spoločnosti sa neposkytne náhrada. V oznámení musí byť uvedený aj deň skončenia príslušného účtovného obdobia.

Na vklady obchodných spoločností v období od ich vzniku do konca prvého účtovného obdobia, to znamená počas doby, kým nie je známe, či ich účtovná závierka bude podliehať alebo nebude podliehať auditu, sa vylúčenie z ochrany podľa § 3 ods. 3 písm. c) ods. 3 zákona o ochrane vkladov nevzťahuje, i keď v ďalšom roku môžu byť vylúčené práve z titulu splnenia podmienok zákona o ochrane vkladov.
Nedostupný vklad je, ak ide o vklad uložený v banke, ktorej bolo pozastavené nakladania s vkladmi na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady, alebo na základe rozhodnutia konkurzného súdu o pozastavení nakladania s vkladmi vydaného v konkurznom konaní.
Nechránený je vklad, ktorý nie je vedený v rozsahu údajov podľa bodu 3.1. a 3.2., ďalej vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa, podielový list, vklad potvrdený cennými papiermi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov, investičný nástroj, iný cenný papier alebo derivát prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby a klientsky majetok chránený Garančným fondom investícií (podľa zákona č 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vklady vo forme dlhopisov, zmeniek, šekov, spoločné vklady, ak nie sú vedené v rozsahu údajov uvedených v bode 3.1. a 3.2. a vklad, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky alebo vklad vo forme notárskej úschovy, ak notár neoznámil pred vznikom nedostupnosti vkladov príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky identifikačné údaje oprávnených osôb v rozsahu podľa bodov 3.1. a 3.2. 
4. Výška náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad
Nárok na náhradu za zákonom chránený nedostupný vklad a výška náhrady za takýto vklad sa posudzuje a zisťuje podľa právnych predpisov platných ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupné.
Od 30.12.2010 sa náhrada za chránený nedostupný vklad v bankách poskytne jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe, ustanovenej zákonom o ochrane vkladov, vo výške tohto nedostupného vkladu, najviac však do výšky 100 000 eur, pričom vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. Nárok na náhradu za zákonom chránený nedostupný vklad má vkladateľ alebo iná osoba podľa zákona o ochrane vkladov v eurách, a to aj za vklady uložené v cudzej mene. Prepočet z cudzej meny na eurá sa vykoná podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska vyhláseným ku dňu vzniku nedostupnosti vkladov.
5. Začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad
Začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad určí Rada FOV najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady, t.j. od doručenia vyhlásenia Národnej banky Slovenska podľa § 8 ods. 3  zákona o ochrane vkladov alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane vkladov.
Vyplácanie FOV musí skončiť do 20 pracovných dní (možnosť predĺženia so súhlasom Národnej banky Slovenska o ďalších 10 pracovných dní) od vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady. Po uplynutí tejto lehoty (základného obdobia) môže FOV vyplatiť náhradu, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti vkladateľa o poskytnutie náhrady, ktorú vkladateľ doručil FOV najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupné (túto žiadosť môže FOV zaslať aj iná osoba, ktorá je oprávnená na prevzatie náhrady).
Náhradu za chránený nedostupný vklad spĺňajúci všetky náležitosti podľa zákona o ochrane vkladov FOV vyplatí osobe, ktorá preukáže na mieste vyplácania náhrad podľa druhu vkladu, že má právo na výplatu náhrady a ktorá zároveň preukáže svoju totožnosť. Svoju totožnosť fyzická osoba preukazuje platným občianskym preukazom alebo platným cestovným, diplomatickým, služobným pasom, alebo povolením na pobyt na území Slovenska, ak za tohto vkladateľa koná jeho zástupca, tento musí predložiť aj právoplatný doklad o zastupovaní (rodný list maloletého dieťaťa, súdne rozhodnutie o ustanovení za opatrovníka a pod.), alebo úradne overenú kópiu tohto dokladu. Pri právnických osobách zástupca tejto právnickej osoby predkladá aj výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, nie starší ako jeden mesiac a tiež doklad podpísaný štatutárnym orgánom, z ktorého vyplýva jeho oprávnenie na zastupovanie, ak za túto osobu nekoná jej štatutárny orgán. Vkladateľ alebo iná oprávnená osoba, ktorej vznikol nárok na prevzatie náhrady vkladateľa, sa môže dať zastúpiť aj splnomocnencom, tento okrem uvedených podmienok musí preukázať svoju totožnosť a úradne overenú plnú moc, pri právnickej osobe musí byť plná moc podpísaná štatutárnym orgánom. Zo splnomocnenia musí jednoznačne vyplývať, že je udelené na prevzatie náhrady za nedostupný vklad, musí obsahovať základné identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi a ak je splnomocnenie (prípadne iný doklad,
z ktorého vyplýva oprávnenie na zastupovanie) napísané celkom alebo čiastočne v cudzom jazyku, musí sa odovzdať aj jeho úradne overený preklad do slovenského jazyka. Pri notárskej úschove musí vkladateľ – notár preukázať aj rozčlenenie vkladov podľa osôb a súm originálom takéhoto dokladu (rozhodnutím súdu, iného orgánu, dohodou strán), alebo úradne overeným notárskym prehlásením o oprávnených osobách a o ich vkladoch.
Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok na poskytnutie náhrady povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním:

  • osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
  • názov, identifikačné číslo (ak je pridelené) a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
  • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
  • doklady a údaje o vkladoch a iných pohľadávkach a záväzkoch voči banke
    s nedostupnými vkladmi, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.

Náhradu FOV nesmie poskytnúť, ak osoba, alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatneného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za nedostupný vklad.
II. Najčastejšie otázky vkladateľov bánk
1.   Výpočet výšky náhrady za nedostupný vklad
FOV pre účely výpočtu náhrady za nedostupný vklad spočítava všetky chránené vklady vkladateľa v banke (vrátane zdokladovanej výšky podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách, ak nie je podiel jednoznačne preukázaný, náhrada sa delí rovnakým dielom) ku dňu vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady, pripočítajú sa úroky, výhry a iné majetkové výhody ku vkladom, na ktoré vznikol vkladateľovi nárok ku dňu neschopnosti banky vyplácať vklady. Od súhrnu týchto vkladov sa odpočítajú všetky premlčané vklady
a všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke, najmä nesplatené úvery, poplatky a iné záväzky ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupné. Na zmeny, ku ktorým došlo po vzniku nedostupnosti vkladov v banke FOV neprihliada.
Pri fyzických osobách sa spočítavajú vklady fyzickej osoby podnikateľa a vklady tej istej fyzickej osoby, ktoré neslúžili na účely podnikania. Takto vypočítaná náhrada sa v súčasnosti poskytne vo výške nedostupného vkladu, najviac však do výšky 100 000 eur, pričom vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. Náhradu FOV neposkytne osobám s osobitným vzťahom k banke (§ 35 zákona 483/2001 Z.z. o bankách), osobám, ktoré svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli právoplatne odsúdení spôsobili neschopnosť banky vyplácať vklady a osobám, ktoré nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, za ktorú boli právoplatne odsúdení. Počas trestného konania vedeného v týchto veciach FOV pozastaví výplatu až do právoplatného rozhodnutia súdu.
2. Výplata náhrady
FOV nevypláca priamo náhrady, touto výplatou spravidla poveruje banku. Vkladateľ alebo iná oprávnená osoba prevzatie náhrady potvrdzuje svojim podpisom (na Liste vkladateľa), bezhotovostné prevody náhrad bez zadania príkazu na takýto prevod vkladateľom alebo inou oprávnenou osobou nie sú možné. Po uplynutí základného obdobia vyplácania náhrad je potrebná žiadosť o vyplatenie náhrady, ktorá musí byť doručená Fondu do troch rokov odo dňa vzniku nedostupnosti vkladov. O možnosti prevziať si náhradu je oprávnená osoba spravidla písomne informovaná formou AVÍZA. 
3. Vinkulácia vkladu
Na vinkulácie vkladov sa neprihliada okrem vinkulácie na súhlas tretej osoby, kde sa náhrada za nedostupný vklad vkladateľovi vyplatí až po predložení tohto súhlasu. 
4. Dedičské konania
V prípade úmrtia vkladateľa patrí náhrada vkladateľa za nedostupný vklad dedičom, ktorá je vyplatená na základe právoplatného dedičského rozhodnutia (originálu alebo úradne overenej fotokópie) a preukázaní totožnosti dediča/ov a dokladu o vkladovom vzťahu. Oprávnená osoba zasiela fotokópiu dedičského rozhodnutia Fondu.
Notár poverený, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, je bezodkladne povinný príslušnej banke a Fondu písomne oznámiť identifikačné údaje o príslušnom vklade a identifikačné údaje o poručiteľovi a účastníkoch konania o dedičstve, ktorých vklady sú chránené zákonom o ochrane vkladov, a to o každej z týchto osôb najmenej v rozsahu údajov podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane vkladov. Ak notár vydá osvedčenie o dedičstve, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, je bezodkladne povinný príslušnej banke a Fondu zaslať rovnopis tohto osvedčenia o dedičstve potom, keď nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve. Ak sa prejednanie dedičstva, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, neskončilo pred notárom vydaním osvedčenia o dedičstve, notár je bezodkladne povinný túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnej banke a Fondu.     
5. Výnimky zo zákona o ochrane vkladov
Výnimky zo zákona o ochrane vkladov FOV nemôže poskytnúť, nakoľko to tento zákon neumožňuje.   
6. Žiadosti o poskytnutie náhrady, podnety vkladateľov
Žiadosti o poskytnutie náhrady, podnety, reklamácie a pod. sa zasielajú na adresu FOV, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava, fax 02/5443 4335, e-mail: fov@fovsr.sk. Pri prevzatí náhrady za nedostupný vklad môže vkladateľ uplatniť reklamáciu priamo vo vyplácajúcej banke formou “Reklamačného listu“, ktorý vyplácajúca banka postúpi FOV na vybavenie. FOV po prešetrení a overení podania, opodstatnené podania vybaví, o čom je vkladateľ spravidla informovaný formou AVÍZA o možnosti prevziať si náhradu prostredníctvom vyplácajúcej banky.
7. Strata alebo odcudzenie dokladov
Pri strate alebo odcudzení vkladnej knižky, je potrebné písomne požiadať banku s nedostupnými vkladmi o umorovacie konanie, pri zmluvách o účte banka na žiadosť vkladateľa vystaví náhradný doklad.
8. Postupovanie pohľadávok a započítavanie vzájomných pohľadávok, zákazy súvisiace
    s neschopnosťou banky vyplácať vklady

Dňom vzniku nedostupnosti vkladov je v tejto banke pozastavené vyplácanie a prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, bankových záruk a dokumentárnych akreditívov, uzatváranie iných obchodov zvyšujúcich pohľadávky alebo záväzky banky, prevody vkladov medzi účtami, postupovanie pohľadávok a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, a to až do ukončenia vyplácania náhrad (§ 10 ods. 1 a 2 zákona o ochrane vkladov). Nezastavuje sa prijímanie splátok úverov. Banka je povinná tiež pozastaviť nakladanie s platobnými kartami. 
9. Nevyplatené náhrady za nedostupné vklady
Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade podľa § 9 zákona o ochrane vkladov. Poskytnutím náhrady z FOV nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej osoby vymáhať si od banky uhradenie tej časti vkladu, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z FOV, napríklad súdnou cestou.
10. Riešenie sporných prípadov
O sporoch súvisiacich s náhradami za nedostupné vklady rozhoduje súd.