Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad – znenie platné od 12.10.2011

Fond ochrany vkladov pripravil nové znenie všeobecných podmienok vyplácania náhrad, v ktorých boli zohľadnené hlavne tie úpravy zákona o ochrane vkladov, ktorými bola do slovenského právneho poriadku prebratá novela smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov v platnom znení, a to najmä pokiaľ ide o úroveň krytia chránených vkladov a výplatnú lehotu.

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách boli Radou Fondu ochrany vkladov schválené dňa 12.10.2011, a to po udelení predchádzajúceho súhlasu Bankovej rady Národnej banky Slovenska pre Fond na ich vydanie.

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad v zmysle zákona o ochrane vkladov obsahujú najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu za nedostupné vklady v bankách a o spôsobe preukazovania tohto práva.

Najvýznamnejšími ostatnými zmenami zákona o ochrane vkladov, ktoré sú vo všeobecných podmienkach vyplácania náhrad zohľadnené, sú tieto:

  1. Lehota na vyplácanie náhrad bola skrátená na 20 pracovných dní s možnosťou predĺženia najviac o 10 dní so súhlasom Národnej banky Slovenska, limit náhrady za nedostupný vklad jedného vkladateľa v jednej banke bol upravený na sumu 100 000 €, a to po tom, ako bol zjednotený v rámci EÚ.
  2. Spresnená je definícia vkladu a názvy tých inštitúcií, ktoré sú vylúčené z ochrany vkladov. Ďalej sú doplnené výluky z ochrany vkladov, náležitosti chráneného vkladu, spoločného vkladu a notárskej úschovy, a tiež je doplnená oznamovacia povinnosť obchodných spoločností o tom, či ich účtovná závierka podlieha auditu, alebo nie, vrátane dopadu nesplnenia tejto povinnosti (najmä článok 2 všeobecných podmienok vyplácania náhrad).
  3. Zosúladené je vymedzenie osôb, ktoré majú osobitný vzťah k banke a k pobočke zahraničnej banky so zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov, aktualizovaná je definíciu pojmu kontrola nad bankou a spresnený je výklad k ochrane peňazí uložených v bezpečnostnej schránke prenajatej od banky (najmä článok 3 všeobecných podmienok vyplácania náhrad).
  4. Doplnené sú práva FOV požadovať dokumentáciu a údaje od banky v súvislosti s vyplácaním náhrad, ďalej právo FOV kontrolovať údaje, spracúvať osobné údaje vkladateľov za účelom výplaty náhrad, právo vymieňať si informácie o ochrane vkladov so zahraničnými systémami, Národnou bankou Slovenska a bankami. Uvedená je povinnosť Fondu najmenej jedenkrát ročne overiť funkčnosť systému vyplácania náhrad za nedostupné vklady (najmä článok 7 všeobecných podmienok vyplácania náhrad)

Bratislave dňa 26. októbra 2011

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad znenie platné od 13.11.2002 do 12.10.2011