Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Štatutárne orgány

Rada Fondu ochrany vkladov je najvyšší riadiaci orgán Fondu. Má sedem členov.

Prezídium Fondu ochrany vkladov je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje činnosť Fondu vrátane vykonávania rozhodnutia Rady Fondu ochrany vkladov. Prezídium je trojčlenné - členovia prezídia sú zamestnancami Fondu.

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov je kontrolný orgán Fondu. Má sedem členov.
Pôsobnosť a kompetencie jednotlivých orgánov sú vymedzené zákonom o ochrane vkladov a Stanovami Fondu.

Rada Fondu ochrany vkladov

  
1. RNDr. Karol Mrva, predseda
2. Ing. Pavel Cetkovský, podpredseda
3. Ing. Peter Magala, člen
4. Mgr. Roman Fusek, člen
5. Ing. Roman Turok-Heteš, člen
6. Mgr. Martin Peter, člen
7. Ing. Marcel Kaščák, člen
Národná banka Slovenska
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Národná banka Slovenska
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Tatra banka, a.s.
 

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov

  
1. Ing. Vladimír Dvořáček, predseda
2. Ing. Daniel Kollár, podpredseda
3. JUDr. Jana Škultétyová, členka do 31.7.2020
4. Ing. Darina Čaplánová, členka
5. Ing. Zita Zemková, členka
6. Ing. Jiří Plíšek, MBA, člen
7. Ing. Radovan Majerský, člen
Národná banka Slovenska
Československá obchodná banka, a.s.
Národná banka Slovenska
Ministerstvo financií SR
OTP Banka Slovensko, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ministerstvo financií SR
    

Prezídium Fondu ochrany vkladov

  
1. Ing. Pavol Komzala
2. JUDr. Ildikó Hurínek Kamenická
3. Ing. Katarína Krištofiaková
predseda
členka
členka