Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Konkurzné konanie na majetok úpadcu Slovenská kreditná banka, a.s., Bratislava

Konkurzné konanie vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4. 7. 2000, číslo konania 1 K 118/00,

  • konkurzný sudca: JUDr. Vladimír Kitta, do januára 2008 JUDr. Soňa Langová, od januára 2008 JUDr. Noskovičová
  • správca konkurznej podstaty: od 4.7.2000 do 10.6.2004 JUDr. Juraj Tomášek, advokát,
    od 24.10.2001 do 17.12.2001 JUDr. Marián Valko, od 10.6.2004 JUDr. Ingrid Gyökeresová 
  • osobitný správca: do 10.6.2004 JUDr. Ladislav Siranka, komerčný právnik, od 10.6.2004 JUDr. Ľuboš Novák

Zloženie veriteľského výboru:

členovia:

Fond ochrany vkladov (predseda výboru)

Investičná a rozvojová banka, a.s.

Mesto Košice

náhradníci:

Národná banka Slovenska

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Prieskumné pojednávanie

     Konalo sa dňa 10.6.2004.

Stav konkurzného konania

     Speňažovanie zostávajúceho majetku ukončené, na doriešenie zostáva niekoľko súdnych sporov.