Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Informácia o slobodnom prístupe k informáciám

Zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo ku zmenám v Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku a v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „infozákon“), ktoré majú dopad aj na činnosť Fondu ochrany vkladov.  Účinnosť zmien je od 1. januára 2011.

Povinne zverejňovaná zmluva

Povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 infozákona je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá okrem iného obsahuje informácie o nakladaní s majetkom právnických osôb zriadených zákonom.

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je (§ 5a ods. 3 infozákona)

  1. služobná zmluva,7b) 
  2. pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  3. zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania, 
  4. odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
  5. zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
  6. zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
  7. zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

Povinná osoba

Podľa ods. 4 § 5a infozákona povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo  nimi založená právnická osoba, v ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými v prvej vete. Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy. Podľa ods. 5 tohto paragrafu povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba ako je uvedená v odseku 4 § 5a infozákona, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne v Obchodnom vestníku.

Fond ochrany vkladov, ako právnická osoba zriadená zákonom, je povinná zverejňovať niektoré typy písomných zmlúv, pritom ide o akýkoľvek zmluvný typ, ktorý nespadá pod výnimku v zmysle § 5a ods. 3 infozákona, predpokladá sa len podmienka písomnej formy.

Účinnosť zákona:

  1. účinnosť je od 1.1. 2011,
  2. novela sa vzťahuje len na zmluvy, dodatky ku zmluvám, faktúry a objednávky (vystavené nie na základe zmluvy) uzatvorené po 1.1.2011.

Zmluvy
Faktúry a objednávky