Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov (ďalej aj “Fond”) bol zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane vkladov”). Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bol zapísaný dňa 10.10.1996 ako právnická osoba. Fond nie je štátnym fondom a nie je financovaný zo štátneho rozpočtu.

Činnosť Fondu ochrany vkladov

Fond je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR, a to najmä

 • sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu a nakladanie s týmito finančnými príspevkami,
 • poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady.

Fond ďalej vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa zákona č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 118/1996 Z.z.

Účastníkmi systému ochrany vkladov v SR podľa zákona o ochrane vkladov sú banky a pobočky zahraničných bánk na území SR. Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov vzniká banke alebo pobočke zahraničnej banky dňom prijatia prvého zákonom chráneného vkladu, ak to zákon o ochrane vkladov neustanovuje inak.

Účastníkmi systému ochrany vkladov v SR podľa zákona o ochrane vkladov sú nasledujúce banky:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Aktuálne ani jedna pobočka zahraničnej banky nie je účastníkom systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, nakoľko od 30.12.2010 sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 EUR.
Zároveň to znamená, že vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.

Podmienky pre prípadnú účasť pobočiek zahraničných bánk sú upravené ustanoveniami § 4 zákona o ochrane vkladov.

Zoznam pobočiek zahraničných bánk je uvedený na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.