Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Medzinárodné aktivity

Fond aktívne spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami, zameranými na systém ochrany vkladov. Fond je členom Európskeho fóra poisťovateľov vkladov, ktoré bolo založené v októbri roku 2002 vo Viedni a ktoré sa stalo registrovanou neziskovou asociáciou v júni 2007 v Bruseli.

Účelom Európskeho fóra poisťovateľov vkladov je prispievať vzájomnou spoluprácou a výmenou skúseností ku skvalitňovaniu systémov ochrany vkladov a k stabilite finančných systémov európskych aj mimoeurópskych krajín.

Fond ochrany vkladov v decembri 2010 podpísal Multilaterálne memorandum o porozumení medzi systémami poistenia vkladov v EÚ, ktoré vytvára rámcový priestor pre užšiu spoluprácu medzi systémami poistenia vkladov v zmysle direktívy EÚ č. 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov v znení direktívy č. 2009/14/ES. V prípade, ak by bola zahraničná banka členského štátu EÚ vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady, pre vkladateľov pobočky zahraničnej banky, ktorá na Slovensku vykonáva bankovú činnosť a prijíma vklady na základe jedného bankového povolenia, Fond ochrany vkladov by asistoval ako kontaktné miesto po dohode s domovským systémom ochrany vkladov štátu, v ktorom má zahraničná banka svoje sídlo.

Plné znenie uvedeného Memoranda je uvedené na internetovej stránke: http://www.efdi.net/documents.asp?Id=11&Cat=Efdi