Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Aktuálna výška ochrany vkladov v bankách v Slovenskej republike od 30.12.2010

Od 30. decembra 2010 za chránený nedostupný vklad v bankách v Slovenskej republike poskytne Fond ochrany vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona za jeho vklad v jednej banke náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, a to pri vyhlásení niektorej banky za neschopnú vyplácať vklady alebo ak súd pozastaví nakladanie s vkladmi v niektorej z bánk.

V prípade vzniku nedostupnosti vkladov v niektorej z bánk v Slovenskej republike by vkladateľovi bola poskytnutá náhrada za všetky jeho zákonom chránené nedostupné vklady v tejto banke najviac vo výške 100 000 eur.

Bližšie informácie k náhrade za nedostupné vklady sú uvedené v časti Aktuality – Výklad pojmov.

Od 30. decembra 2010 vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie sú chránené podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka.

Prehľad limitov pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách od roku 1996 je uvedený v „Archíve limitov“.