Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Konkurzné konanie na majetok úpadcu Dopravná banka, a.s., Banská Bystrica

Konkurzné konanie vyhlásené uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa
22.8.2000, číslo konania 36-24 K 231/00,

  • konkurzný sudca: JUDr. Ľubomír Gago (dňa 8. 1. 2001 odvolaný), potom JUDr. Juraj Danko, do 17.3.2004 JUDr. Alexander Mojš, od 17.3.2004 JUDr. Jana Novotná
  • správca konkurznej podstaty: JUDr. Milan Chovanec, advokát (do 15. 10. 2001), JUDr. Juraj Koval, advokát 
  • osobitný správca: JUDr. Štefan Kubjatko, komerčný právnik, (do 15. 10. 2001),
    Mgr. Karol Rajnoha, komerčný právnik

Zloženie veriteľského výboru


členovia:

Fond ochrany vkladov (predseda výboru)

Colný úrad Banská Bystrica

Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica

náhradníci:

UNISYS Slovakia, s.r.o.

Colný úrad Komárno

Sociálna poisťovňa Banská Bystrica

Prieskumné pojednávanie
Konalo sa dňa 8. 12. 2000

Stav konkurzného konania – ukončené v roku 2008

Dňa 11.3.2006 bolo zverejnené uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici o schválení Konečnej správy o speňažovaní majetku konkurznej podstaty. Zároveň bolo dňa 7.9.2006 zverejnené rozvrhové uznesenie Krajského sudu v Banskej Bystrici.

Dňa 10.7.2008 sa stalo právoplatným uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici o zrušení konkurzu na úpadcu Dopravná banka, a.s.