Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Konkurzné konanie na majetok úpadcu AG Banka, a.s.

 

Konkurzné konanie bolo vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.4.2000, číslo konania 1 K 01/00.

Správcovia konkurznej podstaty: JUDr. Bernard Ondrejka, JUDr. Ján Hutník,
JUDr. Pavol Malich. 

Osobitní správcovia: JUDr. Ernest Valko, Ing. Vladimír Litvaj.

Zloženie veriteľského výboru


členovia:

Fond ochrany vkladov (predseda výboru)

Národná banka Slovenska

Daňový úrad Bratislava I.

náhradníci:

Slovenské aerolínie, a.s.

Istrobanka, a.s.

Investičný fond PSIPS, a.s.

Pohľadávka Fondu ochrany vkladov v sume 57 840 914 eur bola uznaná v 3. triede a dňa 8.8.2016 uspokojená v sume 852 113 eur.

Konkurzné konanie bolo definitívne ukončené v roku 2016.