Fond ochrany vkladov - Deposit Protection Fund

Konkurzné konanie na majetok úpadcu AG Banka, a.s., Nitra

Konkurzné konanie vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13. 4. 2000, číslo konania 1 K 01/00,

  • konkurzný sudca: JUDr. Vladimír Kitta, do januára 2008 JUDr. Soňa Langová, od januára 2008 JUDr. Tóth
  • správca konkurznej podstaty: JUDr. Bernard Ondrejka advokát, (do 20.2.2003), od
    7. 8. 2001 do 24.10.2001 JUDr. Ján Hutník; v súčasnosti JUDr. Pavol Malich od 20.2.2003 
  • osobitný správca: JUDr. Ernest Valko, advokát (do 20.2.2003), v súčasnosti
    Ing. Vladimír Litvaj od 20.2.2003

Zloženie veriteľského výboru


členovia:

Fond ochrany vkladov (predseda výboru)

Národná banka Slovenska

Daňový úrad Bratislava I.

náhradníci:

Slovenské aerolínie, a.s.

Istrobanka, a.s.

Investičný fond PSIPS, a.s.

Stav konkurzného konania – ukončené v roku 2016

Dňa 25.4.2016 bolo zverejnené uznesenie Krajského súdu v Bratislave o schválení Konečnej správy o speňažovaní majetku z podstaty a výdavkov. Zároveň bolo dňa 9.6.2016 zverejnené rozvrhové uznesenie Krajského súdu v Bratislave.