Aktuality

V prípade konkurzného konania vedeného na majetok Slovenskej kreditnej banky, a.s. „v konkurze“ bolo v Obchodnom vestníku č. 102/2021 zverejnené uznesenie Krajského súdu v Bratislave o návrhu na zrušenie konkurzu a o zbavení funkcie správcov konkurznej podstaty Slovenskej kreditnej banky, a. s. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29. júna 2021.

Spoločnosť Slovenská kreditná banka, a.s. „v konkurze“ bola z dôvodu splnenia rozvrhového uznesenia zrušená od 29.05.2021, pritom táto správa bola zverejnená v Obchodnom vestníku č: 149/2021.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570

fov@fovsr.sk